Vartiostot ja lainvalvonta

Aurinkomaa Wikistä

Vartiostot ja lainvalvonta

Oikeuslaitoksella on täysin vapaat kädet laatia omia ohjeita ja määräyksiä. Niiden tulee kuitenkin pohjautua tähän dokumenttiin, eivätkä oikeuslaitoksen/oikeuskanslerin/päävartijan/vartijani/rikostutkijan itse keksimät ohjeet tai määräykset voi olla tämän määräyksen vastaisia tai ristiriidassa sen kanssa.

Pari ennaltaehkäisevää sanaa lainvalvonnan alasta

Lukemattomien väärinkäsitysten johdosta erityisesti lainvalvonnan ammatteja koskien tehtäköön nyt kertakaikkiaan selväksi, että Vartijana oleminen on vain työ. Työn suorittajille tulee antaa mahdollisuus tehdä sitä. Sen ei kuitenkaan ole suinkaan tarkoitus olla kaiken alku ja loppu mitä pelaaja voi ja saa tehdä. Vartijat eivät ole aina virantoimituksessa. Henkilöt, jotka vain päivystävät hetken aloillaan ja ihmettelevät, ettei ole mitään tekemistä tekevät pahan virheen. On aina ja ensisijaisesti pelaajien itsensä vastuulla keksiä itselleen tekemistä Aurinkomaassa, se on osa roolipelaamista. Tekemisen keksiminen ei ole koskaan Aurinkomaan tai Aurinkomaan ylläpidon tai ammattien/virkojen esimiesten vastuulla. Tekeminen syntyy siitä, että tekee eikä vain odota paikoillaan.

Oikeuslaitoksen rakenne

Aurinkomaan oikeuslaitos koostuu tuomioistuimesta, oikeuslaitoksen rikostutkijoista, paikallisista lääninvartiostoista ja Mustakaartin keskuslainvalvonnasta ja tiedustelupalvelusta.

Oikeuslaitoksen johtajana toimii Oikeuskansleri, joka on vastuussa toimistaan suoraan Valtiatterelle ja triumviraatin muodostamalle neuvostolle. Oikeuskanslerin lisäksi yleisestä järjestyksestä ja keskuslainvalvonnasta vastaa Käskynhaltija, joka johtaa Mustakaartia.

Lääninvartiostojen tapaan Mustakaartin toimialueena on pääasiassa heidän kotilääninsä, Aurinkomaan pääkaupunki, mutta muista vartiostoista poiketen Mustakaarti suorittaa velvollisuuksiaan tarpeen mukaan kaikkialla Aurinkomaassa ja valvoo myös tarpeen vaatiessa lääninvartiostojen sisäistä toimintaa. Tämän lisäksi Mustakaartin tiedusteluhaara kerää ja kirjaa ylös tietoa kaikista ja kaikesta mitä Aurinkomaassa tapahtuu.

Oikeuslaitoksessa kukaan henkilö ei jää odottamaan, että hänen alaisensa tai toverinsa tulisi tekemään kesken jätetyt tehtävänsä loppuun. Mikäli joku ei suoriudu tehtävistään asianmukaisesti ja tehokkaasti, on alaisten vastuulla ilmoittaa siitä välittömästi ja vitkastelematta esimiehelleen niin, että vastuu siirretään eteenpäin seuraavalle henkilölle esimiehen toimesta. Esimies ei jää odottamaan, että alainen ilmestyisi paikalle. Viimekädessä esimies itse tekee alaistensa työt, mikäli ketään muuta ei ole niitä tekemässä. Tämä on oikeuslaitoksen tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

Triumviraatin neuvosto

Triumviraatin neuvoston tehtävä oikeuslaitoksen rakenteessa on valvoa yleisellä tasolla oikeuslaitosta, laatia linjauksia jotka oikeuslaitos laatii laeiksi ja pysyä ajan tasalla valtakunnan tapahtumista. Oikeuskansleri ja tiedustelulaitos esittävät selontekoja Käskynhaltijalle, joka puolestaan esittää pääkohdat valtakunnan tilasta, väärinkäytöksistä ja tapahtumista triumviraatin neuvostolle ja hallitsijoille raporteissaansa.

Oikeuskansleri

Oikeuskansleri pitää oikeudenkäyntejä (myös oikeuskanslerin virkaan nimittämä tuomari voi pitää oikeudenkäyntejä), langettaa tuomioita, valvoo yleistä lainsäädäntöä, laatii lakiehdotuksia ja hoitaa rikosarkistoa. Tämän lisäksi oikeuskanslerin toimintaan kuuluu valvoa välittömien alaistensa, vartiostokomentajan ja vartijoiden toimintaa oikeuslaitoksen hierarkiassa. 

Oikeuskansleri laatii oma-aloitteisesti ja yhteistyössä triumviraatin neuvoston kanssa ohjesäännöt Vartiostokomentajan ja Vartijoiden riittävään ja asianmukaiseen koulutukseen ja huolehtii ohjesääntöjen toteutumisesta ja toimeenpanosta. Oikeuskansleri laatii saamiensa raporttien pohjalta budjettiesityksen ja kuluselvitykset triumviraatin neuvostolle, jonka pohjalta triumviraatti myöntää oikeuslaitokselle rahat palkkojen maksuun ja välinehankintoihin ja muihin mahdollisiin kuluihin. Oikeuskansleri kirjoittaa oikeuskanslian tililtä maksumääräykset Vartiostokomentajalle ja hänen luotetuilleen, jotka hoitavat omien alaistensa palkanmaksun. Oikeuskansleri on myös vastuussa Vartiostokomentajan asianmukaisesta koulutuksesta ja siitä, että he vuorostaan osaavat kouluttaa omat alaisensa ja suoriutua tehtävistään kunniallisesti. 

Oikeuskansleri on vastuussa siitä, että kiinni otetut epäillyt siirretään asianmukaisesti pidätyssellistä oikeudenkäyntiin ja tarpeen vaatiessa vankilaan. Hän pitää tarkkaan huolta, että on perillä siitä kuka on kulloinkin vangittuna, kuinka pitkään ja mistä syystä. Tämän kaiken hän saa selville Vartiostokomentajan hänelle toimittamista raporteista, joiden hän huolehtii olevan oikein kirjoitettuja ja että ne sisältävät riittävän määrän tietoa. 

Mikäli Vartiostokomentaja tekee virheitä tai eivät suoriudu tehtävistään asianmukaisesti siirtyy vastuu viimekädessä Oikeuskanslerille ja hänen on tehtävä Vartiostokomentajan työt tai häntä uhkaa virkavirheestä syyttäminen, viralta paneminen tai mahdollinen sakko- tai vankeusrangaistus. 

Lääninherra / Kamariherra

Vartiostot toimivat pääasiassa itsenäisesti, mutta lääninherralla ja läänin kamariherralla on oikeus käskyttää oman lääninsä vartiostoa - ensisijaisesti vartiostokomentajan kautta - mutta tarpeen vaatiessa myös yksittäisiä vartijoita. Lääninherra ei ole kuitenkaan vastuussa vartioston tarvikehankintojen tekemisestä tai hallinnollisten tai sisäisten asioiden hoitamisesta. Poikkeuksena tähän on vartijoiden erottaminen, mikäli vartioston toimintaan on aihetta puuttua. Lääninherralla ei ole valtaa ohittaa Aurinkomaan voimassaolevaa oikeuskäytäntöä ja myös hän itse on sille alamainen. Kaikki tuomiot tulee langettaa virallisesti ja lakeja noudattaen käyttämättä poikkeuksellisen julmia rangaistuksia tai pitkittämättä oikeusprosessia tahallisesti.

Vartiostokomentaja

Vartiostokomentaja on vastuussa oman lääninsä lainvalvonnan järjestämisestä ja alaistensa, vartijoiden, koulutuksesta. Hän ottaa vastaan raportit alaisiltaan ja toimittavat ne eteenpäin oikeuskansliaan, jossa ne arkistoidaan rikosarkistoihin. Vartijoiden palkat maksetaan heidän toimittamiensa raporttien ja suoriutumisen pohjalta, jotka Vartiostokomentaja ottaa huomioon kuluselvityksissään. Vartiostokomentaja on vastuussa omien alaistensa palkanmaksusta kuukausittaisen budjetin pohjalta, jonka oikeuskanslia hänelle myöntää kuluselvityksiin ja raportteihin perustuen. Vartiostokomentaja on vastuussa alaistensa asianmukaisesta suoriutumisesta, riittävästä koulutuksen tasosta ja hän organisoi vartioston kasarmien rakennuttamisen (joko vartioston tai ulkopuolisen urakoitsijan voimin) ja ylläpitämisen. 

Kasarmeilla tulee olla ainakin taukotilat vartijoille, asevarasto, harjoitteluhuone/luentosali, tiputusselli ja vastaanottotiski, jossa otetaan vastaan rikosilmoituksia. Vartiostokomentaja käy läpi kansalaisten kasarmeille toimittamat rikosilmoitukset tai huolehtii siitä, että tapaukset jaetaan vartijoiden selvitettäviksi, jotka puolestaan toimittavat jokaisesta tapauksesta kirjallisen raportin, jotka kopioidaan ja lähetetään eteenpäin - yksi oikeuskanslian rikosarkistoon arkistoitavaksi ja yksi Mustakaartin tiedustelulaitokselle. Vartiostokomentaja ei hoida rikoksientutkintaa, paitsi jos vartijoista on pulaa ja tutkittavaa on paljon.

Vartijat

Vartijat hoitavat rikostutkinnat, rikollisten kiinniotot, yleisen järjestyksen valvomisen sekä vankien säilytyksen ja siirrot. Vartijat voivat pidättää epäillyn kuulusteltavaksi, rikosilmoituksen perusteella tai saman tien, mikäli hänet tavataan itse teossa.

Vartijat valvovat oma-aloitteisesti ja aktiivisesti heille määrättyjä alueita sekä lakia esimiehen määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Kaikista pidätyksistä kirjoitetaan raportti, jossa kerrotaan pidätyksen syy ja kuvaillaan vangin hallussa ollut omaisuus kiinniotettaessa. Lisäksi kiinniotetulle tulee kertoa selkeästi syy kiinniottoon ja kuinka pitkään hän joutuu olemaan vangittuna. Vartija voi myös saattaa henkilön suoraan rikostutkijan toimistolle, jossa hänelle pidetään kuulustelu (jos henkilö on todistaja tai uhrina tapauksessa, rikoksesta epäillyt toimitetaan aluksi selliin, jossa heille tehdään ruumiintarkastus). 

Palkat muodostuvat ja maksetaan peruspalkan lisäksi suoriutumisen, aktiivisuuden, oma-aloitteisuuden ja kirjoitettujen raporttien pohjalta tehdyn arvion mukaan, jonka laatii Aurinkomaan vartiostokomentaja. Vartijoilla on myös oikeus riittävän pitkään lääninvartijana toimittuaan pyytää esimieheltään suositusta Mustakaartiin. Mustakaartiin hakiessa kirjallinen suositus ja hakemus lähetetään suoraan Mustakaartin Käskynhaltijalle. 

Vartijan työ on vastuullinen, erittäin monipuolista ja vartijoiden tulee varautua toimimaan vain hetken varoituksella, mutta työ on vain työ ja sen ei tule missään nimessä olla ainoa asia mitä tekee Aurinkomaassa tai ainoa toimeentulon lähde. 

Erityisesti Vartijoiden koulutuksesta

Mikäli Vartija ei tiedä jotakin asiaa, on hänen vastuullaan vaatia siihen kunnollista ja henkilökohtaista koulutusta suoraan esimieheltään heti sen jälkeen, kun hän on ensin tehnyt itse riittävän yrityksen perehtyä aiheeseen oma-aloitteisesti. Tekemättä jätetyt tehtävät tai toimittamatta jätetyt raportit saattavat johtaa palkan pidättämiseen tai virkavirheestä syyttämiseen. Vartiostokomentaja näyttää uusille Vartijoille kasarmilta paikat jonne rikosilmoitukset jätetään, hän näyttää minne rikosilmoitukset toimitetaan ja kuinka rikostilastoja päivitetään (mikäli niistä pidetään kirjaa paikallisesti läänin sisällä). Vartiostokomentaja kertoo ja opastaa, kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan rikollisten kanssa sekä kuinka vankilapamppua käytetään, milloin sitä käytetään ja milloin sitä ei käytetä. Vartijoiden ei tarvitse itse tietää mitään, mitä heille ei ole opetettu. On Vartiostokomentajan vastuulla kehittää ja rakentaa yhteistyössä Oikeuskanslerin kanssa riittävä koulutusohjelma uusille Vartijoille. Vartijan vastuulla on osoittaa epäkohdat ja puutteet heille annetussa koulutuksessa. Mikäli Vartiostokomentaja laiminlyö tehtäviään tai ei suoriudu niistä riittävän hyvin on Vartioiden vastuulla ilmoittaa asiasta kirjallisesti suoraan oikeuskansliaan. Vartiostokomentaja valvoo alaisiaan ja hänen alaisensa valvovat esimiestään, tällä tavoin varmistutaan oikeuslaitoksen sulavasta toiminnasta. 

Käskynhaltija

Käskynhaltija kuuluu triumviraatin neuvostoon roolissaan Aurinkomaan tiedustelulaitoksen ja keskuslainvalvonnan, Mustakaartin johtajana. Käskynhaltijan tehtävänä on tietää kaikki ja valvoa kaikkea ja kaikkialla. Hän on vastuussa Mustakaartin arkistoista, järjestyksen ylläpitämisestä pääkaupungissa ja tarpeen vaatiessa myös laajemmin koko Aurinkomaassa. Oikeuslaitos vastaa lain ja oikeuden toteutumisesta Aurinkomaassa, lääninvartiostot ovat vastuussa oman lääninsä turvallisuudesta ja Käskynhaltija puolestaan vastaa oikeuslaitoksen ja vartiostojen sisäisestä valvonnasta. Käskynhaltijan tehtäviin ei kuulu puuttua Oikeuskanslerin tai Päävartioiden tekemiin päätöksiin elleivät ne ole lainvastaisia tai toimi uhkana Aurinkomaan turvallisuudelle ja yhtenäisyydelle.

Käskynhaltija suorittaa kuitenkin kaikki korkeamman tason oikeuskansleriin, rikostarkastajiin ja päävartijoihin kohdistuvat korruptio- ja virkarikostutkinnat. Käskynhaltija on vastuussa tekemisistään triumviraatille, joka toimii Valtiatteren valvonnassa. Käskynhaltija vastaa Mustakaartin kaartilaisten koulutuksesta ja palkanmaksusta henkilökohtaisesti. Budjettiesitykset ja kuluselvitykset ohjataan suoraan triumviraatin neuvostolle oikeuslaitoksen normaalien kanavien ohitse.

Käskynhaltija on vastuussa Mustakaartin kasarmien rakennuttamisesta ja asianmukaisesta ylläpidosta. Käskynhaltija toimittaa triumviraatille säännöllisesti alaisiltaan saamiensa tiedusteluraporttien pohjalta yhteenvetoja ja tilannekatsauksia Aurinkomaan eri osa-alueisiin aina maataloudesta ja rikollisuudesta Talojen valtarakenteisiin ja Läänien tilaan. Käskynhaltija toimii oma-aloitteisesti Aurinkomaan parhaaksi, mutta tiedonkeruu tehtävissään ei puutu asioiden kulkuun ilman hallitsijoiden ja triumviraatin hyväksyntää ellei yhteiskuntajärjestys ole välittömässä vaarassa.

Mustakaarti

Mustakaartin jäsenet ovat yksi osa hallitsijoiden henkivartiostoa ja Aurinkomaan keskuslainvalvontaa, jonka toimialueeseen kuuluu pääosin Aurinkomaan pääkaupunki, mutta joka tarvittaessa ulottuu kaikkialle Aurinkomaahan. Osa Mustakaartista muodostaa Aurinkomaan tiedustelupalvelun, joka kerää tietoa Aurinkomaan tapahtumista, infrastruktuurista, paikoista ja kiinnostavista henkilöistä. Mustakaarti kirjoittaa komennuksistaan raportit suoraan Käskynhaltijalle ja ainoastaan lainvalvontaan liittyvistä asioista lähetetään kopio myös oikeuslaitoksen rikosarkistolle. Kuten myöskin Vartijoiden kohdalla, Mustakaartiin kuuluminen ei tarkoita etteivätkö pelaajat saisi koskaan tehdä mitään muuta, mutta heidän valmiustasonsa oletetaan olevan korkeampi kuin lääninvartiostojen kohdalla. Mustakaarti ottaa kaikki jäsenensä lääninvartiostoista ja ainoastaan läänin Päävartijan suosituksen sisältävät hakemukset käsitellään. Mustakaartin kaartilaisten koulutuksesta ja palkanmaksusta vastaa suoraan Käskynhaltija.

Rikosoikeudelliset käytännöt

Oikeuden välttäminen ja lainsuojattomuus

Mikäli vakavista rikoksista syytettyä henkilöä halutaan oikeuden eteen ja hän on kieltäytynyt saapumasta ja välttänyt pitkään kiinniottoa, niin hänet voidaan tuomita poissaolevana Lainsuojattomaksi Oikeuskanslerin päätöksellä. Lainsuojattomalla ei ole oikeutta lain antamaan suojaan. Tavalliselle kansalaiselle Lainsuojattomien tappamista ei pidetä rikoksena vaan kunniakkaana tekona. Vartijat pyrkivät pääasiassa vangitsemaan Lainsuojattomat, mutta jos se ei ole mahdollista, niin tappamaan heidät. Antautuneilla tai kiinni otetuilla ja tuomionsa kärsineillä Lainsuojattomilla on oikeus anoa armahdusta ja lain suojaa Oikeuskanslerilta. Lainsuojattomat, jotka eivät ano armahdusta, tai joille sitä ei myönnetä, teloitetaan julkisesti vankeutensa päätteeksi ennalta ilmoitettuna ajankohtana. 

Kotietsinnät

Lääninvartiostolla on oikeus suorittaa kotietsintöjä oman lääninsä alueella ainoastaan Oikeuskanslerin myöntämän kirjallisen kotietsintäluvan perusteella tai jos epäillään, että asunnossa on sinä hetkenä tapahtumassa vakava rikos taikka se asettaa muut henkilöt välittömään vaaraan. Kotietsintäluvan myöntämisen perusteeksi tarvitaan vahva epäily rikollisesta toiminnasta, vakuuttava ilmianto tai todisteita. Kotietsinnän ajan kaikki talon asukkaat pidetään vartioituina kiinteistön ulkopuolella tai tutkintavankeudessa. Kotietsinnöissä vartioilla on oikeus purkaa myös talon rakenteita suorittaakseen perusteellisen tutkinnan, mutta heillä on myös velvollisuus korjata jälkensä ja eli heidän tulee varata korjaustarvikkeita mukaansa. Mikäli kiinteistölle aiheutuu pysyvää vahinkoa jota ei pystytä korjaamaan välittömästi on sen korjaaminen osoitettava rakennusvirastolle tai sitten Oikeuskanslerilta on mahdollisuus hakea korvausta kirjallisella hakemuksella jossa kuvaillaan tarkasti ja täsmällisesti vahingon laajuudet. Oikeuskansleri päättää vahingonkorvauksen tarpeellisuuden ja suuruuden.